1. Използване на уеб сайта

 Копирен ЦентърНИКО-Н” разрешава да използвате уеб сайта, както следва:

  • Вие, като потребител на този уеб сайт, имате право да разглеждате, както и да отпечатвате извадки от съдържанието единствено и само с нетърговска, лична цел и при условие, че запазвате всички надписи върху съдържанието, свързани с авторските и сродните му права и други права на собственост
  • Не можете да използвате изображения на хора или места, без съгласието на Администратора на уеб сайта
  • Забранява се разпространяването с търговска цел, копирането или съхраняването на части или на цялото съдържание без изричното съгласие на Администратора на уеб сайта
  • Копирен ЦентърНИКО-Н” запазва правото си да преустанови достъпа Ви до уеб сайта, в случай че е получен сигнал за нарушение или в случаите, когато потребител е нарушил Общи условия или настоящите Правила за ползване, включително чрез действия, които се определят като Злонамерени действия
  • В случай, че проявявате желание да използвате части или цялото съдържание от този уеб сайт, можете да получите подробна информация относно условията, които сте длъжни да спазите, като се свържете с Администратора на уеб сайта на електронен адрес: office@niko-n.com

2. Промяна на правилата за ползване

 Копирен ЦентърНИКО-Н” си запазва правото да променя, без предварително предупреждение, структурата на уеб сайта и неговото съдържание, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

 Задължение на потребителите е да посещават периодично тази страница, както и тази съдържаща Общи условия, за да бъдат запознати с актуалните Правила за ползване, тъй като те са обвързващи за тях.

3. Приложимо право

 За всички въпроси неуредени в тези Правила за ползване се прилагат законите и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 Всички спорове, отнасящи се до тези Правила за ползване, които страните не са успели да решат по взаимно съгласие или чрез преговори, се отнасят за решаване пред компетентните български или международни съдилища.
Настоящите Правила за ползване са в сила от: 10 Септември 2013 г.